Home

การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องทำสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • - จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า
 • - ระยะเวลาในการบรรยายเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)
 • - กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New
 • - ส่งไฟล์ Presentation (.pptx และ .pdf) ต่อผู้จัดงานทาง E-mail : NRUARIT2020@cmru.ac.th หรือ ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 9.00 น.
 • - ผู้จัดงานได้จัดเตรียมโน้ตบุ๊ก และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ
 • - นำเสนอในห้องประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • - ตรวจสอบลำดับการนำเสนอและห้องประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.nruarit2020.cmru.ac.th


ประเภทผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แบบประเมินการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 10 วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

งานห้องสมุด

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรม

งานบริหารสำนักงาน

งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ

เมื่อผลงานได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลงานจะต้องทำสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • - จัดทำ Presentation โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หรือสูงกว่า
 • - ระยะเวลาในการบรรยายเรื่องละไม่เกิน 15 นาที (นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5 นาที)
 • - กำหนดรูปแบบตัวอักษร TH Sarabun New
 • - ส่งไฟล์ Presentation (.pptx และ .pdf) ต่อผู้จัดงานทาง E-mail : NRUARIT2020@cmru.ac.th หรือ ณ โต๊ะรับลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 9.00 น.
 • - ผู้จัดงานได้จัดเตรียมโน้ตบุ๊ก และติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ไว้ให้สำหรับการนำเสนอ
 • - นำเสนอในห้องประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 • - ตรวจสอบลำดับการนำเสนอและห้องประชุมได้ทางเว็บไซต์ www.nruarit2020.cmru.ac.th


กำหนดการประชุมวิชาการ

เครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง
ครั้งที่ 10 วันที่ 20 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

Jane Doe - Creative Director
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น พิธีเปิดการประชุมวิชาการโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

09.30 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง Learning Hub : ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย

10.30 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การรู้ดิจิทัล : ทักษะของบัณฑิตในยุคดิจิทัล
โดย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
กลุ่มที่ 1 ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
กลุ่มที่ 2 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(ระยะเวลาในการนำเสนอเรื่องละไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที)

17.00 – 18.00 น. การประชุมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

09.00 – 16.00 น ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.
(กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย

LEARNING HUB ห้องสมุดส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล
ผศ.ดร. นิโลบล วิมลสิทธิชัย      ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย

การรู้ดิจิทัลทักษะของบัณฑิตในยุคดิจิทัล
ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน      ดาวน์โหลดเอกสาร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

0-5388-5900 (สำนักหอสมุด) 0-5388-5924 (สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)

LAT : 18.8061026 LON : 98.9863337 คลิกเพื่อไปยังพิกัด